EEN INNOVATIEVE KEUKEN: DE PLUS VOOR UW HORECAGELEGENHEID

Een innovatieve keuken is milieuvriendelijk en bespaart veel energiekosten. De slim ontworpen apparatuur verlaagt de werkdruk, creëert rust in de keuken en zorgt voor constante kwaliteit.

Professioneel

Advies gebaseerd op technische kennis, praktisch inzicht en jarenlange ervaring

PRO-ACTIEF

CUISINE & CORNÉ denkt in het hele proces met u mee

PERSOONLIJK

Van ontwerp tot na de levering kun je rekenen op betrokken service

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, alsmede onderhouds- en reparatievoorwaarden van CUISINE & CORNÉ en haar geregistreerde handelsnamen.

Artikel I Algemeen

1. Wanneer deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard. Eventuele inkoopvoorwaarden of algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamde, zijn aldus niet van toepassing, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. In de leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.
 • de opdrachtnemer: CUISINE & CORNÉ, en ieder, die als gebruiker naar deze leveringsvoorwaarden verwijst, door naar deze leveringsvoorwaarden te verwijzen in zijn aanbieding.
 • de opdrachtgever: degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht.
 • dienst: onderhoud, reparatie, advies en inspectie.
 • monteren: installeren en/of inbedrijfstelling.

Artikel II Aanbieding/offerte

1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding (offerte) is vrijblijvend. Indien een ontwerptekening deel uitmaakt van de aanbieding (offerte) is artikel V lid 4 dezes van toepassing. De aanbieding kan niet anders worden beschouwd dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden, tenzij er sprake is van een aan één of meer partijen gerichte offerte waaruit duidelijk volgt dat deze door aanvaarding binnen een bepaalde termijn kan worden aanvaard.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren waarmee bedoeld wordt de uren die tussen 08.00 en 17.00 uur liggen.

3. Iedere aan één of meer partijen gerichte offerte is geldig gedurende zestig dagen na dagtekening van die offerte, en is gebaseerd op een levering uiterlijk binnen zes maanden na dagtekening.

Artikel III Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door de opdrachtnemer. De ondertekende offerte wordt nader uitgewerkt in de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Als meerwerk leidt tot een langere levertijd, dan zal dit aan de opdrachtnemer worden bevestigd. De verlenging van de levertijd als gevolg van meerwerk blijft te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever, en zal niet aan opdrachtnemer kunnen worden aangerekend.

4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door hem uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

5. Indien de opdrachtgever zelf de mate van reparatie en/of onderhoud en welke onderdelen vernieuwd moeten worden bepaalt, en zulks naar de mening van de opdrachtnemer onvoldoende waarborg biedt ten aanzien van het resultaat van de te verrichten werkzaamheden kan deze de opdracht alsnog weigeren, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6. Een onderhoudsabonnement wordt aangegaan voor de periode van 2 jaar. De periode loopt in het eerste jaar van datum ingang abonnement, tot en met 31 december van het huidige jaar. Het abonnement wordt automatisch verlengd voor telkens één jaar, tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende overeenkomst schriftelijk opzegt.

Artikel IV Prijs

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief B.T.W. en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek/magazijn, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders is bepaald.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.

4. Kostenbegrotingen en plannen kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtnemer na bevestiging van de opdracht en/of bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5. De emballage kan afzonderlijk in rekening worden gebracht.

6. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. In de prijs zijn evenmin kosten voor bijkomende werkzaamheden begrepen, zoals voor parkeerkosten, verticaal transport, hak- en breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden en voor het aanleggen van toe- en afvoerleidingen. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer alsmede wachttijden worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Artikel V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging. Afwijkingen van afbeeldingen en geringe afwijkingen in kwaliteit en kleur die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames.

2. Indien na de ondertekening van de offerte de opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de gegevens, bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk alle afwijkingen van het product die het gevolg zijn van die wijzigingen.

3. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

4. Mits anders vermeld in de offerte of orderbevestiging zijn ontwerptekeningen voorafgaand aan een overeenkomst gratis. Indien geen overeenkomst als bedoeld in artikel III dezes tot stand komt door aanvaarding van de aanbieding (offerte) welke op basis van de ontwerptekening is gemaakt, is opdrachtgever gehouden de ontwerpkosten aan opdrachtnemer te vergoeden. De ontwerpkosten bestaan uit het aantal gewerkte uren, besteed aan het opmaken van de ontwerptekeningen en offertes, vermenigvuldigd met € 125,00 plus 21% BTW, een kilometervergoeding van € 0,19 per gereden kilometer plus 21% BTW, en als reistijd het aantal reisuren, vermenigvuldigd met € 125,00 plus BTW. Met het in ontvangst nemen van een tekening verklaart opdrachtgever hiermee akkoord te gaan.

Tevens verklaart opdrachtgever akkoord te gaan met deze bepaling voor wat betreft de ontwerpkosten, gemoeid met het aantal gewerkte uren, besteed aan het opmaken van de ontwerptekeningen en offertes, voorafgaand aan het akkoord gaan, dan wel instemmen met deze bepaling, dan wel het van toepassing worden van de huidige versie van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Deze versie werkt aldus met terugwerkende kracht, hetgeen de opdrachtnemer door het in ontvangst nemen van een tekening uitdrukkelijk aanvaardt.

5. Aan opdrachtgever verstrekte tekeningen in welke vorm dan ook zijn ongeacht de vermelding op de tekening definitief indien opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen nadat hem de tekeningen per post, mail of anderszins verstrekt zijn reclameert.

Artikel VI Levering en levertijd

1. De levertijd gaat in op de dag waarop het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan is bijgeschreven op de bankrekening van de opdrachtnemer.

2. Indien expliciet een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum als bedoeld in lid 1 van dit artikel, en de leveringsdatum c.q. –week. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het besluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3. Indien niet expliciet een leveringsdatum of –week is overeengekomen, geldt een levertijd van maximaal 8 weken, ingaande op de dag als bedoeld in lid 1 van dit artikel, tenzij er sprake is van wijzigingen van de werkomstandigheden, als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

4. Onder levering in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan het bij opdrachtgever feitelijk afleveren, dan wel ter hand stellen, en (indien overeengekomen) installeren en aansluiten van het product. Onder levering in de zin van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk niet verstaan de eigendomsoverdracht van het product, maar de eigendomsoverdracht onder de opschortende voorwaarde van betaling, zoals bedoeld in artikel IX lid 3 van deze algemene voorwaarden betreffende het eigendomsvoorbehoud.

Met de term ”levering” in de zin van deze algemene voorwaarden wordt aldus de feitelijke handeling van ”aflevering” bedoeld.

5. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.

6. De leveringsdatum, en betaling van de termijn welke 10 werkdagen voor aanvang levering moet zijn voldaan, wordt 15 dagen voor levering bevestigd. Bij opschorting van de leveringsdatum op verzoek van de opdrachtgever, of door een oorzaak die rechtens voor risico van de opdrachtgever komt, dan wel bij opschorting door betaling door de opdrachtgever na de leveringsdatum, blijft de vervaldatum van de betreffende termijn van kracht. Bij opschorting van de leveringsdatum op verzoek van de opdrachtgever, of door een oorzaak die rechtens voor risico van de opdrachtgever komt, dan wel bij opschorting door betaling door de opdrachtgever na de leveringsdatum, wordt een vergoeding voor de opslag van de goederen bij de opdrachtgever in rekening gebracht, gerekend vanaf de eerst vastgestelde leveringsdatum tot aan de levering. Deze vergoeding bedraagt 0,0005% van de tussen partijen overeengekomen prijs per dag.

7. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

8. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd tevens verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van omstandigheden die voor risico komen van de opdrachtgever waaronder, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot,

vertragingen in voorbereidende werkzaamheden, uitgevoerd door de opdrachtgever of door deze ingeschakelde hulppersonen,

vertragingen als gevolg van het niet voldoen door de opdrachtgever aan de verplichtingen en/of verantwoordelijkheden als bedoeld in artikel VII,

vertragingen wegens het niet voorhanden zijn van door opdrachtgever benodigde vergunningen, of het niet door opdrachtgever voldoen aan andere formaliteiten die verband houden met de levering van het product.

9. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook –  geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

10. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op (aanvullende) schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

11. Bij bestelling van producten die speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kenteken, kenmerk, naam, decor of anderszins moeten worden voorzien, is de opdrachtgever verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren.

Artikel VII Montage/installatie- en onderhouds- c.q. reparatievoorwaarden

1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoeringen van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien een voor zover die uitvoering door of vanwege de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

b. de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid door het personeel van de opdrachtnemer doet verrichten, op zodanige wijze inricht en onderhoudt alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen verstrekt als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het   personeel van de opdrachtnemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

c. bijgevolg geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;

d. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport en dat het product in zijn geheel naar binnen kan worden gebracht;

e. de nodige toe- en afvoerleidingen zijn aangebracht en het nodige hak- en breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden zijn verricht;

f. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;

g. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

h. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water,   elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en   kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;

i. alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd   teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

j. bij aanvang van en tijdens de montage de benodigde producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

k. De opdrachtgever is ingevolge artikel 7:658 lid 4 BW rechtstreeks aansprakelijk jegens het personeel van de opdrachtnemer voor de schade die dit personeel van de   opdrachtnemer in de uitoefening van de werkzaamheden lijdt.  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer niettemin voor alle aanspraken die het personeel van de   opdrachtnemer op grond van artikel 7:658 lid 4 BW jegens de opdrachtnemer tracht geldend maken.

Voorwaarden in verband met het uitvoeren van installatie- onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

3. Indien het onderhoud c.q. de reparatie wordt uitgevoerd in een werkplaats van de opdrachtnemer op door hem aan te wijzen plaats, zijn alle transport- en overige kosten gemaakt buiten het terrein van de opdrachtnemer en alle risico’s met betrekking tot de te onderhouden of te repareren zaken voor rekening van de opdrachtgever.

Indien het onderhoud of de reparatie wordt uitgevoerd op de plaats waar het object zich bevindt, dient de opdrachtgever:

– ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; de ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet de opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen;

– ervoor zorg te dragen dat monteurs, verdere werkkrachten van de opdrachtnemer of diens onderaannemers, direct na aankomst ter plaatse met de werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren;

– alle kosten voor zijn rekening te nemen, welke ontstaan, indien werknemers van de  opdrachtnemer of diens onderaannemer niet direct na aankomst met de werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken moeten voortzetten;

– alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen;

– op eerste verzoek van de opdrachtnemer, kosteloos hulpkrachten ter beschikking te stellen;

– alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van leidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden en het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie c.q. het onderhoud;

– alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te nemen en te handhaven, alsmede die maatregelen te nemen en te handhaven teneinde in het kader van de overeengekomen werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

– zich ten genoegen van opdrachtnemer te verzekeren – en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten werkzaamheden tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden.

– Indien de opdrachtnemer door een door de opdrachtgever te kort gestelde reparatietijd, of door anderen niet aan de opdrachtnemer te wijten redenen wordt gedwongen arbeidskrachten van de zijde van de opdrachtgever te aanvaarden, dan kan hij de verantwoordelijkheid voor het resultaat van de reparatie afwijzen.

4. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Met betrekking tot de montage/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

6. Indien het product na de montage c.q. installatie tekortkomingen van ondergeschikt belang vertoont, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, staat zulks niet aan een tijdige oplevering in de weg. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen zo spoedig mogelijk alsnog verhelpen.

Aanvullende voorwaarden in verband met de levering.

7. De producten worden franco geleverd, exclusief plaatsen en in bedrijf stellen in Nederland (indien niet anders in het prijzenoverzicht vermeld) m.u.v. de Waddeneilanden.

8. Een erkend installateur dient de benodigde voorzieningen, alsmede het aansluiten van de apparatuur te verzorgen conform wettelijke eisen en voorschriften van de nutsbedrijven ongeacht wat vermeld staat op de door opdrachtnemer verstrekte tekening(en).

9. De werkzaamheden dienen aaneengesloten plaats te kunnen vinden. De toegangswegen dienen zodanig te zijn, dat de goederen ongedemonteerd en in standaard secties op de plaats van bestemming kunnen worden gebracht.

10. Als het nadrukkelijk omschreven is in de offerte en orderbevestiging wordt alleen de door opdrachtnemer aangeboden apparatuur door opdrachtnemer of een door hen aangewezen bedrijf aangesloten op basis van de door hen aangeleverde installatietekening(en) vanaf afsluiters, stopkranen en afgemonteerde wandcontactdozen welke door erkende installateurs met inachtneming van de wettelijke eisen en voorschriften van nutsbedrijven dienen te zijn aangelegd en gemonteerd.

11. Aan de in onze offertes en op onze tekeningen vermelde aansluitwaarden kunnen geen rechten ontleend worden. Bij onjuiste vermeldingen welke aanpassingen van de installatie tot gevolg hebben zijn deze voor kosten van de opdrachtgever

12. Niet bij de prijs inbegrepen zijn:

 • aanpassen van elektrische installaties
 • aanpassen van water aan-/afvoer
 • elektrisch aansluiten van de apparatuur
 • loodgieters- en dakdekkers werkzaamheden (zoals het plaatsen van gaskleppen en magneetkleppen)
 • hak-, breek-, boor- en andere bouwkundige werkzaamheden
 • vlak en waterpas maken van bouwkundige vloeren
 • aansluiten van CV-, gas-, stoom- en condensleidingen
 • restdampafvoer
 • afvoer van verpakkingsmaterialen en afval
 • verwijderen van beschermfolie
 • verticaal transport (inclusief demontage en montage van eventuele obstakels in het transporttraject)
 • alle voorzieningen vereist ingevolge de Hinderwet en nutsbedrijven
 • origine verklaringen

14. Bij levering van afzuiginstallaties, luchtbehandeling en/of verwarmingsinstallaties waarbij reeds een van deze installaties in een bestaande situatie aanwezig is of een andere partij de gehele of een deel van de afzuiginstallatie, luchtbehandeling en/of verwarmingsinstallatie is geen reclamatie mogelijk op de werking van een van deze installaties.

15. Op afvoeren of  delen van koelapparatuur kan condens ontstaan. Isolatie van afvoeren is niet opgenomen in offertes of orderbevestigingen van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door condens.

16. Eventuele parkeerkosten ten behoeve van levering, onderhoud of servicebezoeken worden op de servicefactuur doorberekend. Bij projecten worden ze op basis van nacalculatie doorberekend.

17. Eventuele verblijfskosten worden op basis van nacalculatie doorberekend.

Art. VIII Keuring en overname-beproeving

1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding v n gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. Indien een overname-beproeving is overeengekomen zal de opdrachtgever na de ontvangst of indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen die de opdrachtnemer nodig acht.

3. Overname-beproevingen zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe, in tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden gehouden, waarbij de opdrachtgever tevens alle door de opdrachtnemer benodigde zaken kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer zal stellen.

4. Indien de opdrachtgever niet aan het in leden 2 en 3 gestelde voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

Artikel IX Risico- en eigendomsovergang en eigendomsvoorbehoud

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. De opdrachtgever is na de levering in de zin van art. VI lid 3 zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van periodiek onderhoud dan wel het tijdig aanvragen van een onderhoudscontract bij opdrachtnemer. Hij is bij het nalaten daarvan en het niet afsluiten van een onderhoudscontract volledig verantwoordelijk voor schade aan de apparatuur welke voortvloeit uit het niet uitvoeren van onderhoud.

Eigendomsvoorbehoud

3. Onverminderd het in het vorige lid en met inachtneming van het in art VI lid 4 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan opdrachtnemer is voldaan. Zolang de opdrachtgever op grond van dit lid nog geen eigenaar is geworden van het product is hij houder van dat product, en blijft de opdrachtnemer eigenaar.

4. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage, opslag en transport, waarvan de kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

5. Indien de producten door de opdrachtgever zijn verkocht aan geleverd aan derden, is hij op eerste aanmaning van de opdrachtnemer verplicht zijn vordering(en) ter zake van deze leveranties aan de opdrachtnemer te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen hij aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

Artikel X Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde in lid 2, zal de betaling van de overeengekomen prijs als onderstaand geschieden:

Projecten waarbij meerdere artikelen geleverd worden:
30% uiterlijk binnen zeven dagen na de totstandkoming van de overeenkomst,
65% tien werkdagen vóór afroep fabriek door opdrachtnemer,
5% binnen veertien dagen na aanvang levering.

Losse verkoop waarbij 1 of  een beperkt aantal artikellen geleverd worden:
100% binnen 1 dag na ontvangst van de factuur

2. Als moment van betaling geldt het moment dat het te betalen bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van de opdrachtnemer.

3. Betaling van meerwerk en onderhoud en/of reparatie geschiedt, zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij deelleveringen is de opdrachtnemer gerechtigd tot het afzonderlijk factureren daarvan.

4. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.

5. Wanneer opdrachtgever een product bestelt dat speciaal voor opdrachtgever wordt vervaardigd, dan is opdrachtgever verplicht de prijs van dat product volledig bij vooruitbetaling aan opdrachtnemer te voldoen.

6. Indien de opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt vervalt de overeengekomen korting op de door de opdrachtgever getekende offerte, en zal een bedrag ter hoogte van de korting aanvullend door opdrachtnemer bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. De met dit bedrag ter hoogte van de korting verhoogde overeengekomen prijs zal vanaf dat moment tussen partijen gelden als nieuwe overeengekomen prijs in de zin van lid 1 van dit artikel.

7. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling vanaf de vervaldag jegens de opdrachtgever recht op vergoeding van de contractuele rente.

Deze contractuele rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW vermeerderd met 4 (zegge: vier) procenten.

Vanaf de datum van verzuim maakt de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever tevens aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Dit zijn de kosten die opdrachtnemer moet maken om de vordering op de opdrachtgever te innen die de opdrachtgever niet uit zichzelf betaalt, zoals bedoeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

8. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst schriftelijk of per email te ontbinden, zoals bedoeld in artikel XIV lid 2 en is opdrachtgever verplicht de schade die opdrachtnemer lijdt te vergoeden.

9. Indien opdrachtnemer ter inning van de vordering op opdrachtgever een gerechtelijke procedure moet voeren dan is opdrachtgever jegens opdrachtnemer gehouden alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de volledige kosten gemoeid met de inschakeling van een advocaat.

10. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt heeft de opdrachtnemer het recht de levering van de in de opdracht opgenomen artikelen uit te stellen totdat opdrachtgever voldaan heeft aan de financiële verplichtingen. Daarbij is de opdrachtnemer gerechtigd de levering te plannen op een voor haar gunstig moment.

Artikel XI Garantie en Cash and Carry Garantie

1. Op de door opdrachtnemer geleverde apparatuur is – onverminderd de hierna gestelde beperkingen – 12 maanden garantie van toepassing mits opdrachtgever binnen een termijn van 6 maanden na levering van het apparaat in de zin van artikel VI lid 4 een onderhoudsabonnement heeft afgesloten bij opdrachtnemer op het apparaat waarop garantie geclaimd wordt. Het onderhoudsabonnement moet voor een minimale periode van 3 jaar worden afgesloten met de door opdrachtnemer voorgestelde interval. Opdrachtnemer  zal na levering van het apparaat in de zin van artikel VI lid 4 op eigen initiatief een onderhoudsabonnement aanbieden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een abonnement mocht dit niet op initiatief van opdrachtnemer  zijn geschied. Het recht op garantie vervalt in ieder geval 6 maanden na levering (artikel VI lid 4) indien niet aan deze voorwaarde is voldaan tenzij anders vermeld is in de offerte. Als een langere termijn dan 12 maanden garantie aangegeven is in de offerte gelden hiervoor dezelfde voorwaarden als het hiervoor gestelde.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is gestart, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 18 maanden na levering in de zin van artikel VI lid 4 zijn verstreken.

3. Onder de in  de lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtnemer indien het product waar het gebrek op van toepassing is door opdrachtnemer geleverd, geïnstalleerd en aangesloten is.

4. Indien in de offerte en overeenkomst ten aanzien van een product wordt vermeld dat opdrachtnemer “Cash and Carry garantie” geeft, dan wordt voor dat product een garantie van 6 maanden gegeven op alleen de onderdelen van dat betreffende product. Bij een gebrek dient het product, dat onder de Cash and Carry garantie valt door of namens de opdrachtgever bij de opdrachtnemer te worden aangeboden, en na reparatie weer te worden opgehaald. Indien de opdrachtgever verzoekt het product op locatie te repareren, dan worden alleen de onderdelen vergoed. Opdrachtgever is in dat geval gehouden de voorrijkosten en de manuren te vergoeden aan opdrachtnemer.

4a. Buiten de garantie vallen in ieder geval:

a. glas;

b. lampen en ledverlichting;

c. halogeen warmtestralers;

d. deurrubbers;

e. kranen;

f. piëzo ontstekingen;

g. waakvlambranders;

h. thermokoppels;

i. transportschade als deze geconstateerd wordt na ondertekening van enig ontvangstbewijs.

j filters ten behoeve van waterbahandeling

4b. Buiten de garantie vallen daarnaast in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

i. het niet uitvoeren van periodiek onderhoud door de opdrachtgever, dan wel het niet tijdig aanvragen van een onderhoudscontract door de opdrachtgever.

j. storingen en schade ontstaan uit aantasting door ongedierte.

5. De garantie op koel- en vriesapparatuur vervalt bij storingen welke ontstaan door beperkte ventilatiemogelijkheid van de koelmotor, veroorzaakt door het niet opvolgen van de richtlijnen voor inbouwen welke opgevraagd kunnen worden bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het opvragen van de richtlijnen en is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Tevens vervalt de garantie op koel- en vriesapparatuur als ventilatieopeningen op welke wijze dan ook geblokkeerd of afgedekt worden.

6. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, of indien de opdrachtgever nog enige factuur uit hoofde van een andere overeenkomst met opdrachtnemer niet voor de vervaldatum voldaan heeft aan opdrachtnemer, is de opdrachtnemer tot geen garantie uit hoofde dezer overeenkomst  – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

7. Indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer en/of de fabrikant gegeven instructies, handleidingen en/of onderhoudsvoorschriften niet stipt heeft opgevolgd en nageleefd, dan is de opdrachtnemer tot geen garantie uit hoofde dezer overeenkomst – hoe ook genaamd – gehouden. De opdrachtgever draagt de bewijslast van de stipte naleving en opvolging.

8. Indien de opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever het onderhoud uitvoert dan vervalt de uitsluiting voor zover het betreft de onderhoudsvoorschriften die zien op het door de opdrachtnemer uitgevoerde onderhoud. Reclamering ter zake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer, voor zover dat niet al het geval was op grond van het eigendomsvoorbehoud, als bedoeld in artikel IX lid 3.

10. Ter zake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie- of onderhoudswerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, één jaar garantie gegeven op het vervangen onderdeel en drie maanden op de deugdelijkheid van de uitvoering van de verrichte werkzaamheden. De garantie op de verrichte werkzaamheden behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten, De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing. Na het verhelpen van eventuele gebreken wordt de garantietermijn op het gehele product niet verlengd. Op door de opdrachtnemer geleverde doch niet door hem gemonteerde onderdelen wordt bij gebleken foutieve montage geen garantie gegeven.

11. Ter zake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

12. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

13. De opdrachtnemer is tot geen garantie uit hoofde dezer overeenkomst – hoe ook genaamd – gehouden als er sprake is van achterstallig of niet correct uitgevoerd onderhoud. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vergaren van kennis over de wijze en de frequentie van het onderhoud.

14. Voor verkopen en leveringen buiten Nederland en op de Waddeneilanden is alleen garantie op onderdelen van toepassing. Niet op voorrijden en arbeidsuren.

15. Reparaties welke uit hoofde van de garantie worden uitgevoerd worden alleen onder volledige garantie uitgevoerd tijdens werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Voor alle andere dagen en tijden wordt een aanvullend bedrag in rekening gebracht ter hoogte van het supplement conform de geldende tarieven van HOKU Horecatechniek

Artikel XII Aansprakelijkheid en exoneratie

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte, schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:

– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;

– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

6. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid door schade die voortvloeit uit eventuele fouten, behoudens voor zover de door de opdrachtnemer gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op een uitkering, welke beperking (exoneratie) uitdrukkelijk door de opdrachtgever wordt geaccepteerd.

7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit achterstallig of niet correct uitgevoerd onderhoud. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vergaren van kennis over de wijze en de frequentie van het onderhoud.

8. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade indien de opdrachtgever de door de opdrachtnemer en/of de fabrikant gegeven instructies, handleidingen en/of onderhoudsvoorschriften niet stipt heeft opgevolgd en nageleefd,

Indien de opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever het onderhoud uitvoert dan vervalt deze uitsluiting voor zover het betreft de onderhoudsvoorschriften die zien op het door de opdrachtnemer uitgevoerde onderhoud.

9. Indien de opdrachtgever consument is in de zin der wet, of een vergelijkbare positie inneemt is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing, tenzij deze beperkingen als onredelijk bezwarend dienen te worden aangemerkt.

Artikel XIII Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van deze overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Artikel XIV Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomt hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds heeft verricht.

2. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

3. In geval van opschorting krachtens lid 2 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten.

4. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel XV Geschillen

1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, worden beslecht door de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem, en in hoger beroep het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

2. Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de volgens de wet bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Artikel XVI Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.